Privacy Statement

Privacy statement Gas Licht Nederland BV

Gas Licht Nederland BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gas Licht Nederland BV
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
privacy@gaslichtnederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via het platform van Gas Licht Nederland worden energiecontracten gesloten met opdrachtgevers. Gas Licht Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het proces van het tot stand komen van een energiecontract. De grondslag ‘Toestemming’ is hiervoor de basis. Dit betekent dat u als opdrachtgever toestemming moet hebben gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan Gas Licht Nederland. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Zodra een energiecontract is gesloten verwerkt Gas licht Nederland de persoonsgegevens op het gesloten energiecontract door het contract over te dragen aan de energieleverancier. De grondslag ‘Uitvoering van een overeenkomst’ is hiervoor de basis. Hier eindigt de verwerkingsverantwoordelijkheid van de Gas Licht Nederland en start de verwerkingsverantwoordelijkheid van de energieleverancier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAWTEG gegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum)
  • IBAN
  • IP-adres
  • EAN-code

Samengevat de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  • Het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
  • Het behandelen van vragen en/of klachten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen vroeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn gegevens

Er is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties mogen zelf bepalen hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Gas Licht Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gas Licht Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@gaslichtnederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gas Licht Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gas Licht Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@gaslichtnederland.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Een organisatie is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te leveren wanneer:

  • Het de kernactiviteit is van het bedrijf om op grote schaal gevoelige persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) te verwerken;
  • De organisatie structureel mensen observeert (fysiek of digitaal, bijvoorbeeld via cameraobservatie).

Gas Licht Nederland voldoet niet aan deze criteria en is derhalve niet verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

Verstrekking aan derden

Gas Licht Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gas Licht Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingen

Gas Licht Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Cookie statement

Gas Licht Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt uw vraag stellen via privacy@gaslichtnederland.nl.