Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gas Licht Nederland

Artikel 1: algemeen

Gas Licht Nederland heeft als doel om consumenten, bedrijven en organisaties te adviseren over de diensten en tarieven van energieleveranciers. Via deze website of via een adviesgesprek geeft Gas Licht Nederland de mogelijkheid om vergunninghoudende leveranciers van energie (gas en stroom) te beoordelen en vergelijken op prijs, voorwaarden, kwaliteit en service. Daarnaast biedt Gas Licht Nederland betrouwbare informatie over de Nederlandse energiemarkt.

Aan het gebruik van onze dienstverlening zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze site of het afsluiten van een energiecontract met een adviseur, gaat u eveneens akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst ter zake van de door de Gas Licht Nederland verrichte diensten dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Informatievoorziening op deze website

De informatie die wordt verstrekt tijdens een adviesgesprek en op gaslichtnederland.nl over prijzen en leveringsvoorwaarden en dergelijke van de diverse leveranciers is afkomstig van deze leveranciers. Hoewel Gas Licht Nederland zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.

U kunt via de website een vergelijking maken tussen diverse leveranciers. Deze vergelijking is een momentopname gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Dit geldt eveneens voor de vergelijking die wordt gemaakt door een adviseur. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u voor een aanbod van een leverancier kiest, zal Gas Licht Nederland uw aanvraag en gegevens doorgeven aan de betreffende leverancier. Let op: hoewel Gas Licht Nederland haar uiterste best doet uw aanvraag tijdig door te geven, kan zij niet garanderen dat elke aanvraag daadwerkelijk tijdig wordt ontvangen vanwege de gebruikte elektronische communicatiekanalen.

Indien u het aanbod op de website/sms/e-mail van Gas Licht Nederland accepteert is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Deze tot stand gekomen leveringsovereenkomst is een juridische overeenkomst tussen u en de leverancier. U sluit dus geen leveringscontract met Gas Licht Nederland.

Leveranciers kunnen aanvullende voorwaarden stellen of de door u gesloten overeenkomst ontbinden, op basis van acceptatiecriteria zoals opgenomen in de voorwaarden van de leverancier. U kunt hierbij denken aan acceptatiecriteria zoals uw kredietwaardigheid, financiële of juridische tekortkomingen, of indien u een kleinverbruikcontract heeft gesloten op een grootzakelijke aansluiting, alsook indien de op Gas Licht Nederland gemelde prijs onjuist blijkt.

In dit geval heeft u geen recht op enige vorm van schade direct of indirect geleden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst door leverancier. U ontvangt van uw leverancier een bevestiging van uw leveringscontract nadat uw contract volledig is geaccepteerd.

Gas Licht Nederland is, na uw toestemming, gerechtigd om u op basis van de door u opgegeven contact- en contractgegevens voor afloop van uw contract een

 • passend aanbod te doen
 • update te geven van de op dat moment geldende aanbiedingen voor u op Gas Licht Nederland

* Weekenduren en uren officiële feestdagen niet meegerekend

Artikel 2: Diensten

Gas Licht Nederland verricht diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Contacten

 1. Door gebruik te maken van de diensten van Gas Licht Nederland  verklaart u kennis te hebben genomen van en integraal akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 2. De dienstverlening van Gas Licht Nederland aan contractant eindigt als volgt: nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende leveranciers danwel als contractant heeft vernomen  dat hij/zij, om welke reden dan ook, geen gebruik (meer) kan maken van (de) diensten van de leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing of non-acceptatie van het via Gas Licht Nederland aangevraagde c.q. verkregen abonnement bij de leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst of andere zakelijke relatie tussen Gas Licht Nederland  en contractant . Alsdan kan contractant geen aanspraak maken op enige door Gas Licht Nederland geleverde dienst.

Artikel 4: Verplichtingen contractant

 1. De contractant zal in redelijkheid alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de (beoogde) overeenkomst. Hij zal daartoe o.a. alle noodzakelijke gegevens  verstrekken, ook aan door Gas Licht Nederland ingeschakelde derden. Contractant zal alle maatregelen treffen zodat Gas Licht Nederland haar diensten naar behoren kan verlenen.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Gas Licht Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 7: Tarieven

Alle op Gas Licht Nederland vermelde c.q. genoemde tarieven zijn afkomstig van de leveranciers en zijn derhalve onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld exclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud  en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Gas Licht Nederland kan hier geen invloed op uit oefenen en kan nooit aansprakelijk gesteld worden en/of verantwoordelijk worden gehouden voor (tussentijdse) wijzigingen in de tarieven.

Artikel 8: Beschikbaarheid van  diensten

Alle aanbiedingen van Gas Licht Nederland zijn onder voorbehoud zijn afhankelijk van externe factoren zoals: levering/vertraging al dan niet door derden, technische haalbaarheid o.a. met betrekking tot (aanwezige) aansluitingen, (onjuiste) informatie bij de leveranciers en andere omstandigheden die buiten het gezichtsveld van Gas Licht Nederland vallen. Gas Licht Nederland is niet aansprakelijk voor beschikbaarheid van de aangeboden diensten voor contractant.

Artikel 9: Betaling

 1. De leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.
 2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10: De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen contractant en Gas Licht Nederland  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Gas Licht Nederland  wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen en / of verhuisberichten van contractant bij de betreffende leverancier automatisch beëindigt.
 2. De Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Gas Licht Nederland  verstrekte algemene voorwaarden van de Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn tenzij:
  1. met de contractant anders is overeengekomen;
  2. de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;
  3. zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.
 3. De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Gas Licht Nederland  verstrekte leveringsvoorwaarden van de Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

 1. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
 2. b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Gas Licht Nederland zich in voor een optimale dienstverlening, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke consequenties als gevolg van vertragingen in afhandeling van aanvragen of (tarief)afwijkingen in het aanbod van leveranciers.
 2. Onder de voorgaande uitsluiting vallen onder meer begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst en schade als gevolg van een door de leverancier geannuleerd of ontbonden contract om welke reden dan ook.
 3. Gas Licht Nederland is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Gas Licht Nederland  gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Artikel 13: Statistische informatie

De Gas Licht Nederland  websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de Gas Licht Nederland  website(s) (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Gas Licht Nederland website(s) gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Gas Licht Nederland  website(s) kunt benutten. Door gebruik te maken van de Gas Licht Nederland website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Gas Licht Nederland.

Artikel 15: Wijziging

 1. Wijzigingen van de overeenkomst
 2. Gas Licht Nederland heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
 3. Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van onze dienstverlening na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door gebruik te maken van onze dienstverlening na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
 4. Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en Gas Licht Nederland afgesproken is.
 5. Gas Licht Nederland is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.
 6. Met betrekking tot algemene voorwaarden van leveranciers:
  1. Leverancier kan zonder tussenkomst van Gas Licht Nederland  haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Gas Licht Nederland  heeft geen invloed op beslissingen van Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;
  2. indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;
  3. opzeggen dient te gebeuren bij de Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Leverancier dient niet bij Gas Licht Nederland  te worden ingediend.

Artikel 16: Auteursrechten

Op Gas Licht Nederland staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die van Gas Licht Nederland en derden afkomstig zijn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gas Licht Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Gas Licht Nederland is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.

Artikel 17: Onderhoud van de website

Gas Licht Nederland heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Gas Licht Nederland zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Gas Licht Nederland is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Gas Licht Nederland heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. Gas Licht Nederland is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

Artikel 18: Overige bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gas Licht Nederland gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door u ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authenthiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.

U dient in voorkomende gevallen Gas Licht Nederland zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor Gas Licht Nederland relevant kunnen zijn.